HILL LANDSCAPES OF THE FERGANA VALLEY AND PROSPECTS FOR THEIR EFFECTIVE USE

Authors

  • Mirzamakhmudov Odiljon Tukhtasinovich

Keywords:

Adyr landscapes, efficient use, classification, zoning, human economic activity, province, geographical conditions, landscapes, anthropogenic landscapes, altered landscapes

Abstract

The work of our scientists on the effective use of the hills of the Fergana Valley was analyzed, a number of recommendations were made on the effective use of the hill landscapes.

References

Kogay N.A. Turanskaya physico-geographical province. Abstract. Tashkent, 1971.

Muxina L.I. Principles and methods of technological evaluation of natural complexes. M., 1973.

Isachenko A.G. Landscape research and physical-geographical zoning. M., 1991.

Maksudov A. Change of soil-ecological conditions Fergana valley under anthropogenic weather. -T .: Fan, 1990. -85 p.

Kopekov N.B. Landshafty Severnoy Turkmenii i ix xozyaystvennaya otsenka. -Ashxabad, 1970.

Vaxobov X. Otsenka i prognoz formirovaniya gornopromyshlennyx landshaftov i fiziko-geograficheskie osnovy ix rekultivatsii: Avtoref. diss. doct. geogr. nauk. –T .: UzNU. 2001. -47s.

Abdulkosimov A.A. Typology and classification of anthropogenic landscapes of Uzbekistan // Regional problems of natural geography. Abstracts of scientific conferences. -Samarkand, 2002. -B. 6-10.

Boymirzaev K.M. Agroirrigatsionnye nanosy oazisnyx landshaftov Ferganskoy doliny i ix ratsionalnoe ispolzovanie (na primery Soxskogo i Chartaksayskogo konusov vynosa): Avtoref. dis. … Kand. geogrof. nauk. -T .: TashGU, 1995. -21 p.

Downloads

Published

2022-04-22