COGNITIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL INTENSIFICATORS IN POLITICAL DISCOURSE

Authors

  • Nadejda Zubareva

Keywords:

Cognitive; Cross-cultural; Intensificator; Phraseology; Political; Discourse

Abstract

The present paper reports on a cognitive aspect of phraseological intensificators used in political discourse. The author shows that the phraseological intensificators of political discourse could not be discussed without any contribution to the extra-linguistic context. Moreover, the author compares phraseological intensificators of English, Russian, and Uzbek languages. There are corresponding, non-corresponding, and partially corresponding phraseological intensificators in the compared languages. During the analysis 6 types of phraseological intensificators are distinguished in accordance to the basis of intensification.

References

Alefirenko N.F. (2008). Frazeologija v svete sovremennyh lingvisticheskih paradigm. M.: JeLPIS. (In Russ.).

Alefirenko N.F. (2014). Kognitivno-pragmaticheskaja subparadigma nauki o jazyke. Kognitivno-pragmaticheskie vektory sovremennogo jazykoznanija: sb. nauch. tr. M. 16–27. (In Russ.).

Ashurova D. U., Galiyeva M. R. (2018) Cognitive Linguistics. Kognitiv lingvistika. Ukuv kullanma: – Toshkent.

Belyayevskaya Ye.G. (1991) Semanticheskaya struktura slova v nominativnom i kommunikativnom aspektakh. (Kognitivnyye osnovy formirovaniya i funktsionirovaniya semanticheskoy struktury slova). Diss. . doktora filol. nauk. - M. - 401 s.

Blommaert, (2015). Commentary: Superdiversity Old and New. Language & Communication. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2015.01.003.

Budaev, E. V., Chudinov, A. P. (2008). Kognitivno-diskursivnyy analiz metafory v politicheskoy kommunikatsii. Politicheskaya lingvistika, 3 (26): 37—48. (In Russ.).

Jacobsen, N. (2015). A Cognitive Linguistic Analysis of English Conditionals in English for Special Purposes (EAP) Instruction: Implications from Sociocultural Theory. In K. Masuda, C. Arnett, & A. Labarca (Eds.), Cognitive Linguistics and Sociocultural Theory, 103–126. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kibrik, A. A. (1994). Kognitivnye issledovaniya po diskursu. Voprosy yazykoznaniya, 5: 126—139. (In Russ.).

Kubryakova Ye.S. (2004) YAzyk i znaniye. Na puti polucheniya znaniya o yazyke: chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira. M.: YAzyki slavyanskoy kul'tury. 560

Lapshina M.N. (1996) Semanticheskaya derivatsiya v kognitivnom aspekte. Dis. d-ra filol. nauk. - SPb. - 311 s

Schäffner, C. (1997). “Strategies of Translating Political Texts”, in Text Typology and Translation, Anna Trosborg (ed), (John Benjamins). 119-145.

Schäffner, C. and Bassnett, S. (2010). Political discourse, media and translation. Newcastle : Cambridge Scholars.

Shveytser A.D. (1978) Nekotoryye aspekty problemy «yazyk i kul'tura» v osveshchenii zarubezhnykh lingvistov i sotsiologov. Natsional'nyy yazyk i natsional'naya kul'tura. M.

Svetonosova T.A. (2007) Kognitivnaya lingvistika i lingvokul'turologiya : cherty i razlichiya // Filologicheskiye nauki v MGIMO : sbornik nauch. trudov. № 27 (42) / MGIMO(U) MID Rossii. – 203 s. – ISBN 978-5-9228-0272-7. – S.39-46.

The New York Times (1986) https://www.nytimes.com/1986/07/05/nyregion/very-special-day-millions-watch-festive-harbor-salute-liberty-fireworks-fill-sky.html

Zubareva, N. (2021). The role of phraseological intensifiers in political discourse and their national-cultural peculiarities” International Conference: “Modern Philological Paradigms: Interaction of Traditions and Innovative Approaches”. Published by Research Support Center 29/04/2021. https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1064

Zubareva, N., & Siddikova, I. (2021). Cognitive & Pragmatic Approach to the Phraseological Intensifiers of Political Discourse. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 13(1).

Downloads

Published

2023-02-20